Part 3 Hardware and Software

Ram Chemjong 

हजुर्लाइ धेरै धेरै धन्यवाद ग्यास सियर गर्नु भयेको मा